ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κυκλοφοριακές Συνδέσεις

Οι Κυκλοφοριακές Συνδέσεις εισέρχονται ολοένα και περισσότερο στην επαγγελματική καθημερινότητα των μηχανικών. Η απαίτηση για ύπαρξη Κ.Σ. από πολλές πλέον υπηρεσίες, καθιστά την κατασκευή τους πρακτικά αναπόφευκτη, ειδικότερα σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η νομοθεσία που διέπει τις Κ.Σ. δεν είναι απλή και δεν είναι πάντοτε εύκολα εντοπίσιμη.

Καταρχήν τι είναι Κ.Σ.: είναι η διαμόρφωση του προσώπου του οικοπέδου, ώστε να είναι ασφαλής τόσο η πρόσβαση οχημάτων στην εγκατάσταση, όσο και η επανασύνδεσή του με το οδικό δίκτυο. Αυτό όσο απλό κι φαίνεται, στην πράξη δημιουργούνται αρκετές δυσκολίες. Κάθε οικόπεδο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές, η χάραξη της οδού δεν είναι πάντα ευνοϊκή και υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που καθιστούν την εκπόνηση μελέτης Κ.Σ. μια δύσκολη διαδικασία, ειδικότερα μάλιστα και λόγω του σχετικά ασαφούς νομικού υποβάθρου. Η απάντηση στον βασικό ερώτημα "σε αυτό το οικόπεδο μπορώ να πάρω Κ.Σ.; " είναι η ουσία του προβληματισμού ιδιοκτητών και επενδυτών και ο πυρήνας του θέματος.

Προτού όμως αναλυθούν τα βασικά στοιχεία που αφορούν στις Κ.Σ., είναι βασικό να τονιστεί η σημαντικότητά τους. Οι Κ.Σ. αποτελούν τον τρόπο ομαλής και ασφαλούς σύνδεσης της εκάστοτε ιδιοκτησίας με το δημόσιο οδικό δίκτυο. Κι αυτό από μόνο του καταδεικνύει τη σπουδαιότητά τους. Όσο κι αν (από μελετητικής και οικονομικής άποψης) η υποχρέωση έκδοσης Κ.Σ. συχνά αντιμετωπίζεται ως "αναγκαίο κακό", εντούτοις η ορθή μελέτη και κατασκευή καθιστούν μια εγκατάσταση ασφαλέστερη αλλά και εμπορικά σημαντικά πιο εκμεταλλεύσιμη. Είναι λοιπόν θέμα πρωτίστως ασφάλειας, αλλά και οικονομίας. Ας δούμε όμως τα βασικά στοιχεία του θέματος, μέσα από μερικές απλές ερωτήσεις-απαντήσεις.

Όλα τα οικόπεδα υποχρεούνται να έχουν Κ.Σ. ;

Πρακτικά ναι, ή μάλλον πιο σωστά, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Κ.Σ. Έτσι μια εγκατάσταση μπορεί να μην απαιτεί Κ.Σ., ενώ μια άλλη, στην ίδια ακριβώς θέση να απαιτεί. Φυσικά υπάρχει και η έννοια της Εισόδου-Εξόδου. Επομένως όλα τα οικόπεδα ελέγχονται ως προς την υποχρέωση να έχουν ή όχι κάποιο είδος Κ.Σ.

Τι προβλήματα δημιουργεί η μη έκδοση Κ.Σ. ;

Πρακτικά υπηρεσίες που σχετίζονται με την Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων (Δνση Ανάπτυξης, Δνση Συγκοινωνιών κτλ) ζητούν πλέον ως προαπαιτούμενη τη βεβαίωση ορθής εκτέλεσης Κ.Σ., ώστε να χορηγήσουν τις σχετικές εγκρίσεις. Επίσης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα οι Υπηρεσίες Δομησης ζητούν να προσκομίζονται αποφάσεις για Κ.Σ. ή μελέτη Εισόδου-Εξόδου πριν την Έγκριση Δόμησης. Εγκαταστάσεις που λειτουργούν παράτυπα χωρίς εγκεκριμένη Κ.Σ. θέτουν εαυτούς και οδηγούς σε κίνδυνο: πέρα από δεδομένο κίνδυνο ατυχήματος σε μια εγκατάσταση χωρίς σχετική μελέτη, οι νομικές ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος είναι τεράστιες.

Η Κ.Σ. απευθύνεται στα οχήματα και των δύο κατευθύνσεων;

Ξεκάθαρα, όχι. Η Κ.Σ. αφορά μόνο το ρεύμα κυκλοφορίας στο οποίο έχει πρόσωπο η σχετιζόμενη ιδιοκτησία. Η κίνηση οχημάτων από το άλλο ρεύμα προς την εγκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο (είτε κατά τη φορά της Κ.Σ., είτε αντίθετα αυτής) είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά σχετική σήμανση που να το απαγορεύει. Άλλωστε οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης Κ.Σ. δεδομένα απαιτούν την ύπαρξη διπλής διαχωριστικής διαγράμμισης στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας, προτού προχωρήσουν σε έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

Ποιοί φορείς είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση έγκρισης Κ.Σ. ;

Ανάλογα με το είδος του δρόμου και αρμόδια είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τιη συντήρησή του. (π.χ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή Τεχνική Υπηρεσία Δήμου).

Ποιά διαδικασία ακολουθείται;

Κατατίθεται φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά, τις μελέτες και τις τεχνικές εκθέσεις, στη συνέχεια ελέγχεται ο φάκελος και αφού γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις, εκδίδεται έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης, η οποία διαρκεί για 3 χρόνια. Αφότου ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της,  ο επιβλέπων μηχανικός αιτείται βεβαίωση ορθής εκτέλεσης έργου.

Τι είναι Είσοδος-Έξοδος και σε τι διαφέρει από τις Κ.Σ.;

Η Είσοδος-Εξοδος μπορεί να θεωρηθεί μια πιο "ελαφριά" διάταξη, σε σύγκριση με μια Κ.Σ. Δεν απαιτείται κατασκευή κεντρικής νησίδας και λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, αλλά σχεδιάζεται ένα άνοιγμα στο πρόσωπο του οικοπέδου, τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα και η απόσταση από διασταύρωση, σε συσχέτιση και με την κατηγορία της οδού που βαίνει το οικόπεδο. Το κόστος κατασκευής είναι σαφώς μικρότερο σε σύγκριση με μια Κ.Σ.

Από τι εξαρτάται αν πρέπει να χορηγηθεί Έγκριση Εισόδου-Εξόδου αντί Κ.Σ. ;

Όλες οι εγκαταστάσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Κατηγορία Α: είναι οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους κινούμενους επί της οδού (π.χ. πρατήρια Υ.Κ) και οι εγκαταστάσεις που αναμένεται να αυξήσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο (π.χ. εργοστάσιο ή σούπερ μάρκετ)

Κατηγορία Β: όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Οι κατοικίες και τα αδόμητα γήπεδα υπάγονται στις  εγκαταστάσεις κατηγορίας Β.

Για τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Α είναι απαιτητή η χορήγηση και κατασκευή Κ.Σ., ενώ στις εγκαταστάσεις Β Κατηγορίας απαιτείται έγκριση Εισόδου-Εξόδου. Συνεπώς δύο γειτονικά οικόπεδα με πρόσωπο στον ίδιο δρόμο μπορούν να έχουν διαφορετική απαίτηση για Κ.Σ. και Είσοδο-Έξοδο, ανάλογα με την εγκατεστημένη ή προς εγκατάσταση χρήση.

Έγκριση Εισόδου-Εξόδου σε κατοικημένες περιοχές χορηγείται;

Όχι, οι διατάξεις των εγκαταστάσεων Β Κατηγορίας δεν έχουν εφαρμογή εντός κατοικημένων περιοχών. Σε αντίθετη περίπτωση καθέ κατοικία, κάθε πολυκατοικία, σχεδόν κάθε οικόπεδο πρακτικά θα έπρεπε να διαθέτει είσοδο-έξοδο.

Τι είναι η Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση (ΚΚΣ);

Είναι ο σχεδιασμός μιας Κ.Σ. στο πρόσωπο περισσότερων από μιας ιδιοκτησίας. Πρακτικά η κεντρική νησίδα εκτείνεται μπροστά από όλα τα γήπεδα και υπάρχει μια μόνο λωρίδα επιβράδυνσης και μια λωρίδα επιτάχυνσης. Είναι εξάλλου ένας ασφαλής τρόπος να συνδεθούν οικόπεδα που αυτόνομα δεν θα ήταν δυνατόν να αποκτήσουν Κ.Σ. Η ΚΚΣ εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις γηπέδων που συνορεύουν με γήπεδο με εγκεκριμένη ΚΣ. Στην περίπτωση αυτή γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις και δημιουργείται ενιαία (κοινή) ΚΣ

Πώς μπορώ να συνδεθώ σε μια ΚΣ και να δημιουργηθεί ΚΚΣ;

Νομικά το δικαίωμα σύνδεσης με μια υπάρχουσα ΚΣ ειναι δεδομένο. Οι ιδιοκτήτες των γηπέδων που έχουν ήδη εγκεκριμένη ΚΣ είναι υποχρεωμένοι να συναινέσουν στην νέα σύνδεση και ο νέος ιδιοκτήτης να  αναλάβει τα έξοδα των εργασιών τροποποίησης της Κ.Σ.

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να χορηγηθεί ΚΣ;

Δυστυχώς ναι. Είναι πολλά τα γήπεδα που στερούνται των βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων που ορίζει η νομοθεσία. Συνεπώς ο έλεγχος για δυνατότητα Κ.Σ σε μια ιδιοκτησία ή μη πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται οποιασδήποτε δαπάνης. Εξυπακούεται οτι οικόπεδα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις για χορήγηση Κ.Σ. παρουσιάζουν σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα.

Είναι δυνατόν να εκδοθεί Έγκριση Εισόδου-Εξόδου και μετά να μεταβληθεί η εγκατάσταση;

Όχι χωρίς να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία. Πρακτικά η Είσοδος-Εξοδος "ακολουθεί" το είδος (κατηγορία) της εγκατάστασης. Μια νέα χρήση ενδέχεται να απαιτεί Κ.Σ. Αντίθετα η Κ.Σ. δεν μεταβάλλεται, εφόσον δεν μεταβάλλεται η κατάταξη της οδού. Συνεπώς οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνεται κατόπιν ενημέρωσης στην υπηρεσία χορήγησης της Εισόδου-Εξόδου.

Υπάρχουν υποδείγματα τύπων Κ.Σ. ;

Ναι υπάρχουν υποδείγματα, που σχετίζονται με το είδος της εγκατάστασης, την κατηγορία του δρόμου, την θέση του οικοπέδου κτλ. Συγκεκριμένα υπάρχουν 4 τύποι Κ.Σ. για τα οικόπεδα εκτός κατοικημένων περιοχών και 12 επιπλέον υποδείγματα διάταξης για οικόπεδα εντός κατοικημένων περιοχών. Όσον αφορά τις Εισόδους-Εξόδους, υπάρχει σχετική ελευθερία χάραξης.

Τι μελέτες απαιτούνται;

Η νομοθεσία είναι λίγο ασαφής, ωστόσο δεδομένη είναι η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου, της περιοχής, της οδού, των τενχικών έργων κτλ, η μελέτη και ο σχεδιασμός της οριοζοντιογραφίας-γενικής διάταξης, ο υπολογισμών μηκών ορατότητας κτλ, καθώς επίσης και μελέτες απορροής ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού (ανά περίπτωση)

Ενδεχεται να απαιτηθούν βελτιώσεις μιας ήδη κατασκευασμένης Κ.Σ. στο μέλλον;

Ναι αν αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού ή γίνουν εκτεταμένα τεχνικά έργα, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την Κ.Σ. στα νέα δεδομένα.

Ποιά είναι η βασική νομοθεσία;

Το Π.δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α΄/ 16-6-2006) αναφέρεται μεταξύ άλλων στις Κ.Σ. και πρακτικά εμπεριέχει όλα τα βασικά στοιχεία των Κ.Σ.

 

Θύμιος Τσιλιμπάρης

Πολιτικός Μηχανικός MSc | REV

 

Το γραφείο διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία επί των Κ.Σ. και είναι διαθέσιμο για κάθε διευκρίνιση.  Επικοινωνείστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας και ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα, αλλά και για τα δεδομένα που ισχύον στην ιδιοκτησία που σας αφορά.

Επισυνάπτεται η σχετική νομοθεσία.

Δείτε πρόσφατη Κ.Σ. στο Ζευγολατιό (εντός κατοικημένης περιοχής)

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 09:49